Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home3/pellumbi/public_html/RomanoPort/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PMNZSH
Sherbimi I mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi ngritur ne kete shoqeri eshte organizuar ne zbatim te kerkesave te ligjit nr 8756 date 26.03.2001 “ Per emergjencat civile “ neni 29 Personat Fizike dhe juridike te cilet ne veprimarine e tyre, perdorin, prodhojne , trasportojne ose magazinojne substance te rrezikshme.

Gadishmeria eshte pjese perberese e perhershme operacionale dhe ka si qellim mbrojtjen e jetes njerezore , te prones se shoqerise dhe te mjedisit nga zjarri te cilat mund te shkaktohen nga pakujdesia gjate punes ose si pasoje e veprimtarive terroriste.
Ky sherbim eshte I organizuar mbi baze

  • Grupit vullnetar te MNZSH - se
  • Komandanti I skuadres vullnetare
  • Mjedisi

Shebimi i mbrojtjes se mjedisit eshte nje strukture e ngritur ne kete shoqeri ne zbatim te kerkesave te ligjit Ligji Nr 9130 date 08.09.2003 “ Per Autoritetin Portual “ neni 40 Per sherbimin dhe mbrojtje e mjedisit detar nga ndotja dhe demtimi.
Ne zbatim te konventes nderkombetare per parandalimin e ndotjes se detit nga anijet, Marpol 73/78 dhe plotesimin e direktivave te komitetit europjan, keshillit per menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme .
Ky sherbim menaxhohet nga specailte te emergjencave detare dhe ndotjes se ambjentit