Sistemi I komandimit automatic, elektronik te perpunimit.
Gjithe procesi I ankorimit, shkarkimit trasportimit dhe shperndarjes ne impjantet fundore drejt depozitimit te produkteve menaxhohet ne menyre elektronike nga nje system automatic komandimi, kontrolli dhe monitorimi.

Sistemi I mbrojtjes nga zjarri
Perbehet:

  • 4 vaska uji me kapacitet 1000 m 3 secila
  • Stacioni I pompave te ujit
  • Impjantin e pregatitjes se shumes
  • Krahet zjarrfikes ne platformen e shkarkimit te anijeve
  • Sistemi I hidranteve pergjate gjith pontilit